New Work

Ouroboros, oil on panel, 12x12, 2023

Ouroboros, oil on panel, 12x12, 2023